Ban t? ch?c

Hi?p h?i c?ng nghi?p thu?c BVTV Trung Qu?c(China Protection Industry Association vi?t t?t là “CCPIA”) thành l?p vào n?m 1982, là m?t trong nh?ng hi?p h?i thành l?p s?m nh?t c?a c?ng nghi?p hóa ch?t t?i Trung Qu?c, ??ng th?i là t? ch?c duy nh?t liên hi?p các nhà cung c?p thu?c BVTV. CCIPA là bao g?m 643 xí nghi?p xu?t s?c nh?t trong l?nh v?c thu?c BVTV, s?n l??ng, s?n giá tr? s?n xu?t và t?ng doanh thu chi?n c?a 90% c?a ngành ngh? này. AgroChemEx là tri?n khai vào tháng 10 m?i n?m t? ch?c b?ng CCPIA, là h?i ch? tri?n l?m chuyên nghi?p nh?t t?i Trung Qu?c.


AgroChemEx s? ??a cho b?n gì?

B?n có th? thu ho?ch gì t?i ?ay?

•  Xí nghi?p có th?m gia: Tri?n hi?n nh?ng xí nghi?p có ?? ?i?u ki?n doanh nghi?p s?n xu?t h?p pháp trong ngành thu ?c BVTV t?i Trung Qu?c, c?ng ty th??ng m?i có uy tín t?t và nh?ng xí nghi?p có liên quan ??n nguyên li?u, v?t ch?t trung gian, surfactant, bao bì và thi?t b? c?a ngành này.
•  Quy m? c?a h?i ch? : Có kho?ng 600 xí nghi?p ??n t? h?n 10 n??c và khu v?c trên th? gi?i ?i th?m gia, di?n tích là kho?ng 30,000 mét.
•  Ng??i ?i th?m quan: Có 25,000 ng??i chuyên nghi?p ?i th?m quan ??n t? 100 n??c và khu v?c trên th? gi?i, trong ?ó có 20% là ng??i có yêu c?u mua hàng.
•  Các c? quan qu?n ly chính ph? và chuyên gia c?a ngành thu?c BVTV trên th? gi?i s? phan tích chính sách c?a th? gi?i, giao l?u nhung th?ng tin c?a th? tr??ng và chia s? k?t qu? nghiên c?u m?i
•  Là n?n t?ng cung c?p s?n ph?m n?ng d??c d? nh?t trên th? gi?i, bao g?m s?n ph?m có lo?i nhi?u nh?t, ph?c v? chu ?áo nh?t, m?ng nhà cung c?p l?n nh?t và giá h?p ly nh?t.
•  Chúng t?i chan thành hoanh ngênh các b?n ??n và s? h? tr?: Phát th? m?i, ??t khách s?n, ??m b?o b?n có m?t chuy?n ?i tho?i m?i.

Sau ch?n AgroChemEx?

Ng??i liên l?c: Jack Zhao Linda HSU
?i?n tho?i: 0086-010-84885931 0086-010-84885081
Fax: 0086-010-84885001
Email: ccpiazyj@126.com ccpiaxyq@126.com
Website c?a AgroChemEx: www.agrochemex.org

•  AgroChemEx là có ch?ng nh?n b?ng chính ph? Trung Qu?c, kh?ng vi ph?m quy?n s? h?u trí tu?, có uy tín cao
•  AgroChemEx là có m?i trr??ng nhan ???c nh?ng th?ng tin c?p nh?t c?a ngành thu?c BVTV t?i Trung Qu?c, là cánh giò c?a gia c? trong ngành này.

网站地图 申博太阳城娱乐城 申博太阳城娱乐城 申博太阳城娱乐城 申博太阳城娱乐城
申博游戏客户端 澳门网上娱乐赌博 百家乐代理 利豪棋牌官方
XTD旗舰馆直营 天天彩票安全吗 乐发彩票PC蛋蛋 新葡京娱乐开户登入
申博太阳城娱乐城 申博太阳城娱乐城 申博太阳城娱乐城 申博太阳城娱乐城
申博太阳城娱乐城 申博太阳城娱乐城 申博太阳城娱乐城 申博太阳城娱乐城